Klasy 0-1 | Years 0-1
Aleksandra Maliszewska
Warsztaty  z kodowania- Pikselek | Coding workshops 

Aleksandra Maliszewska Warsztaty  z kodowania- Pikselek Zapraszam na wyjątkowe warsztaty wprowadzające dzieci w tematykę kodowania, rozwijające kreatywność i logiczne myślenie, rozbudzające zainteresowania. Przykładowe zadania:
    • Kodowanie przez kolorowanie – kolorowanie odpowiednich pól, aby powstał obrazek. Dzięki tym zadaniom dzieci ćwiczą orientację przestrzenną, logiczne myślenie, umiejętność kojarzenia i wyciągania wniosków;
    • Symetryczne rysowanie – tworzenie takich samych obrazków (odbicie lustrzane). Jest to ćwiczenie, które rozwija spostrzegawczość, koncentrację oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
    • BINGO – przyklejanie kolorowych karteczek tak, aby powstał obrazek.
   Coding workshops I have a pleasure to invite you to unique workshops which introduce children to the topic of coding, developing creativity and logical thinking, awaking interest. Below are the sample tasks:
   • Coding by colouring - colouring the relevant fields to create a picture. Thanks to these tasks, children practice spatial orientation, logical thinking, the ability to associate and draw conclusions;
   • Symmetrical drawing - creating the same images (mirror image). It is an exercise that develops perceptiveness, concentration and eye-hand coordination.
   • BINGO - sticking coloured notes to create a picture.
    

Lista zapisów już jest pełna, ale nadal możesz zapisać swoje dziecko na listę drugiego wyboru. Jeśli zwolni się miejsce - powiadomimy cię o tym/The registration list is already full, but you can still sign up your child on the second choice list. If the place is available – you will be notified