Konkursy

REGULAMIN KONKURSÓW SZKOLNYCH PBAW
2022/2023

I. ORGANIZATORZY

W szkole odbywają się dwa rodzaje konkursów:

 1. Konkursy wewnątrzszkolne – warunki i tryb przeprowadzania konkursów określają nauczyciele PBA.
 2. Konkursy zewnątrzszkolne (np. rejonowe, ogólnopolskie) – warunki i tryb przeprowadzania konkursów określają organizatorzy spoza szkoły. Na podstawie ich wytycznych nauczyciele organizują etap szkolny.

II. CELE KONKURSÓW

 1. Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy.
 2. Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci.
 3. Stworzenie możliwości prezentacji posiadanych przez ucznia wiedzy i umiejętności.
 4. Wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej.
 5. Doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce.
 6. Oswajanie uczniów z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs, test, sprawdzian).
 7. Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych w dalszym etapie kształcenia.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w szkolnych konkursach jest dobrowolne.
 2. Kandydatów do udziału w poszczególnych konkursach typuje nauczyciel prowadzący w danej klasie zajęcia edukacyjne na podstawie osiągnięć, uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 3. Uczniów do konkursów mogą zgłaszać również rodzice, którzy tym samym zobowiązują się do pomocy dzieciom w przygotowaniu do nich.
 4. Uczniowie, którzy zadeklarowali i potwierdzili udział w konkursie, zobowiązują się do systematycznej pracy w domu i terminowego wykonywania zadań dodatkowych zleconych przez nauczyciela.
 5. W szkole mogą odbywać się konkursy, w których biorą udział wszyscy uczniowie z danej klasy.

IV. TERMINY KONKURSÓW

O terminach wszystkich konkursów odbywających się w szkole uczniowie powiadamiani są z odpowiednim wyprzedzeniem przez nauczycieli będących organizatorami danego konkursu na terenie szkoły lub wychowawców.

V. ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW

Wyniki konkursów szkolnych ogłaszane są przez nauczycieli po zakończeniu konkursu i podliczeniu punktów zdobytych przez uczniów.
Wyniki konkursów pozaszkolnych lub ich etapów przesyłane są przez organizatorów do dyrekcji szkoły, która powiadamia uczestników danego konkursu o ich osiągnięciach.

VI. UWAGI

Wszelkie kwestie sporne związane z konkursami wewnętrznymi oraz szkolnym etapem konkursów zewnętrznych rozstrzyga dyrektor szkoły.