Brytyjska Podstawa Programowa

Brytyjski program nauczania (The National Curriculum - NC) to zakres wiedzy i zestaw umiejętności nauczanych w brytyjskich szkołach publicznych, jakie powinien posiąść uczeń na danym etapie edukacyjnym. Zdaniem brytyjskiego rządu nowy program nauczania nie mówi nauczycielom „jak uczyć”, skupia się na kluczowych wiadomościach i umiejętnościach, tym  samym dając pedagogom wolność, aby mogli kształtować program nauczania zgodnie z potrzebami dzieci.

Szkoły niepubliczne nie są zobligowane do realizowania brytyjskiego programu w całości. PBA korzysta z programu brytyjskiego, wybierając to co najbardziej wartościowe i odpowiadające filozofii i potrzebom naszej szkoły.

Przed rozpoczęciem edukacji w szkole uczniowie przechodzą przez ostatni etap wychowania przedszkolnego (Early Years Foundation Stage - EYFS) nazwany Reception Class, który jest odpowiednikiem polskiej „zerówki”.Program w klasie 0 podzielony jest na 6 obszarów:
• rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny
• komunikacja i język
• umiejętność pisania i czytania
• matematyka
• rozwój fizyczny
• rozumienie świata
• sztuka i projektowanie

Dla każdego przedmiotu określone są treści nauczania, cele kształcenia oraz wymagania edukacyjne na każdy etap kształcenia.

Filozofią brytyjskiego systemu edukacji jest to, że the national curriculum jest tylko jednym z elementów edukacji dziecka. Jest trzonem, na którym opiera się program szkoły. Integralną jego częścią są interesujące, rozwijające lekcje, które zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy i rozwoju własnych umiejętności. W szkole zawsze jest czas i miejsce na edukację wychodzącą poza obszar obowiązkowego programu.

Nauczyciele w PBA stawiają uczniom wysokie wymagania. Dostosowują je do możliwości uczniów zarówno poprzez podwyższanie ich uczniom zdolnym, jak i obniżanie ich dzieciom, które mają trudności w uczeniu się.

Od klasy pierwszej program brytyjski dzieli się na cztery etapy zwane „Key Stage” (KS)

Key stage 1Key stage 2Key stage 3Key stage 4
Wiek 5-77-1111-1414-16
Klasa 1-23-67-910-11
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Sztuka i projektowanie
Nauki obywatelskie
Zajęcia komputerowe
Projektowanie i technologia
Języki obce
Geografia
Historia
Muzyka
Wychowanie społeczne
Edukacja religijna
Edukacja seksualna
Nauczyciele programu brytyjskiego szanują to, że dla wielu uczniów język angielski nie jest językiem ojczystym. Monitorując postęp uczniów biorą pod uwagę ich wiek, to jak długo uczyli się języka angielskiego, jak wyglądały ich wcześniejsze doświadczenia i jakie są ich możliwości językowe. Tworzą plany nauczania rozwijające umiejętności językowe uczniów i wspomagające ich także na innych lekcjach anglojęzycznych. Treści edukacyjne the national curriculum przenikają się na różnych przedmiotach. Język angielski jest zarówno przedmiotem lekcyjnym samym w sobie, jak i środkiem do uczenia się innych przedmiotów. Płynność językowa jest niezbędną podstawą do osiągania sukcesów na innych lekcjach.

Uczniowie są uczeni wyraźnego mówienia, swobodnej komunikacji, uzasadniania poglądów, zadawania pytań, sprawdzania rozumienia, rozwijania słownictwa, budowania wiedzy, negocjowania, oceniania. Uczą się także tworzyć prawidłowe, szczegółowe opisy i wyjaśnienia, rozwijają swoją wiedzę poprzez spekulowanie, hipotezy, badanie pomysłów. To pozwala w jasny sposób prezentować tok myślenia jak i zapisywać pomysły.

Nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętność pisania i czytania, rozumienia tekstów czytanych oraz czytania dla przyjemności. Szkoła promuje czytanie oraz wyznacza ambitne cele czytelnicze w ramach pracy w domu. Uczniowie uczą się pisać dłuższe teksty zachowując poprawność ortograficzną i gramatyczną. Rozumienie i poszerzanie słownictwa są kluczowe do nauki i postępów we wszystkich aspektach edukacji.

Nauczyciele wykorzystują każdą możliwość, aby rozwijać umiejętności matematyczne u uczniów. Sprawne liczenie i inne umiejętności matematyczne warunkują sukcesy w innych obszarach edukacji.

Na wielu lekcjach nauczyciele rozwijają umiejętność liczenia i myślenia matematycznego, aby uczniowie rozumieli i doceniali ważność matematyki. Dzieci są nauczane swobodnego stosowania wiedzy z arytmetyki, używania jednostek miary, szacowania, sprawdzania własnych przypuszczeń i obliczeń. Uczą się także stosowania wiedzy algebraicznej i geometrycznej. Interpretują zbiory, prezentują i analizują dane. Uczą się stosować algorytmy, rozkładać zadania złożone na kilka prostszych etapów. Wysokiej jakości edukacja przyrodnicza stanowi podstawę do zrozumienia świata poprzez dziedziny biologii, chemii i fizyki. Uczniowie przekonują się, że nauka zmieniła nasze życie i ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego dobrobytu na świecie. The national curriculum ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom rozwijania wiedzy naukowej i zrozumienie biologii, chemii i fizyki.. Dzięki temu uczniowie są wyposażeni w wiedzę potrzebną do zrozumienia otaczającego ich świata.

Zajęcia artystyczne i techniczne angażują i inspirują uczniów, są wyzwaniem. Pomagają uczniom w zdobywaniu wiedzy i zachęcają do eksperymentowania, tworzenia własnych dzieł sztuki, rzemiosła i projektowania. Wraz z wiekiem uczniowie kształcą umiejętność krytycznego myślenia i rozwijają bardziej zaawansowane rozumienie sztuki i wzornictwa. Uczą się jak technika i sztuka kształtują naszą historię oraz przyczyniają się do rozwoju kultury, kreatywności i bogactwa narodowego.

Celem zajęć artystyczno-technicznych jest między innymi tworzenie twórczych prac, badanie pomysłów, zapisywanie ich, opanowanie technik rysowania, malowania, rzeźby i innych form sztuki. Zdobywanie wiedzy o wielkich artystach, twórcach i projektantach. Zajęcia techniczne są zajęciami praktycznymi. Używając wyobraźni uczniowie projektują i tworzą różne przedmioty biorąc pod uwagę potrzeby własne i innych. Wykorzystują przy tym wiedzę z matematyki, przyrody, inżynierii czy informatyki. Oceniają projekty wytworzone kiedyś i dzisiaj, porównują je, starają się zrozumieć ich znaczenie i to jaki miały wpływ na użytkowników. Uczniowie działają według następujących kroków: projekt, tworzenie, ocena, wiedza techniczna. Na zajęciach technicznych uczniowie uczą się także o zdrowym żywieniu, przygotowują proste, zdrowe dania.

Zajęcia informatyki są bezpośrednio powiązane z naukami ścisłymi, matematyką, i techniką. Uczniowie uczą się obsługi komputera, tworzą różnego rodzaju programy. Wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do wyrażania swoich pomysłów. Uczą się logicznego myślenia, tworzą algorytmy. Uczą się jak odpowiedzialnie i kompetentnie korzystać z technologii.

Lekcje geografii inspirują uczniów i budują ciekawość do poznawania świata. Uczniowie poznają różnorodne miejsca na świecie, surowce, środowisko. Uczą się o procesach zachodzących na Ziemi. Pogłębiają zrozumienie interakcji między procesami fizycznymi i ludzkimi, a także formowaniem i wykorzystaniem krajobrazów i środowisk.

Lekcje historii zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy o przeszłości. Uczniowie uczą się zadawać pytania, myśleć krytycznie. Zastanawiają się jaką wagę mają dane dowody, oceniają argumenty i wydają własne osądy. Historia pomaga uczniom zrozumieć złożoność życia ludzi, proces zmian, różnorodność społeczeństw i związków między różnymi grupami, a także własną tożsamość i wyzwania jakie czekają na nich w dzisiejszych czasach.

Podczas lekcji muzyki uczniowie rozwijają miłość do muzyki, swoje talenty muzyczne, budują pewność siebie, kreatywność i poczucie spełnienia. Uczą się komponować muzykę, rozróżniać kanony muzyczne.

Program edukacji fizycznej inspiruje wszystkich uczniów do osiągania sukcesów w sporcie i innych zajęciach, które wymagają fizycznej aktywności. Wspiera zdrowie i kondycję. Daje możliwość współzawodnictwa, buduje charakter i wartości takie jak uczciwość i szacunek.

The national curriculum został stworzony, aby dać uczniom, rodzicom i nauczycielom przejrzystą informację dotyczącą umiejętności uczniów na każdym etapie. Więcej szczegółów dotyczących nauki na każdym etapie szkoły znajduje się w zakładkach.