Polska Podstawa Programowa

Najmłodsi uczniowie PBA uczęszczają do klasy 0, która jest ostatnim etapem wychowania przedszkolnego i przygotowuje uczniów do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Wychowawca zerówki wykłada zarówno w języku polskim jak i angielskim, tak organizuje środowisko edukacyjne, aby umożliwić dzieciom odkrywanie własnych możliwości i gromadzenie własnych doświadczeń. W planie dnia zerówki zawsze czas na pracę w grupach, pracę indywidualną, zajęcia w kręgu i swobodną zabawę w sali lub na boisku szkolnym. Nauczyciel wykorzystuje każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:

  • klasy I–III (edukacja wczesnoszkolna)
  • klasy IV–VIII

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. W każdej klasie jest jeden nauczyciel wiodący do polskiego programu, który uczy w dwóch równoległych klasach. Nauczyciel ten realizuje polską podstawę programową i dokonuje podziału godzin na edukacje:

  1. polonistyczną (5 godzin tygodniowo)
  2. matematyczną (2 godziny tygodniowo)
  3. społeczną (1 godzina tygodniowo)
  4. przyrodniczą (1 godzina tygodniowo)
  5. plastyczną (1 godzina tygodniowo)
  6. techniczną (1 godzina tygodniowo)
  7. informatyczną (1 godzina tygodniowo)

Muzykę (1 godzina tygodniowo) i wychowanie fizyczne (2 godziny tygodniowo plus basen) prowadzą nauczyciele specjaliści. Szkoła zapewnia także lekcje religii katolickiej realizowane 1 raz w tygodniu. Od trzeciej klasy wprowadzany jest również drugi język obcy w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Programy polski i angielski są skorelowane w taki sposób, aby treści się uzupełniały.  Nauczyciele współpracują ze sobą. Dbają o to, aby dostosować program do  potrzeb i możliwości dzieci. Na starannie zaplanowanych lekcjach wywołują zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób. Nauczyciele wprowadzają uczniów w świat literatury, budzą zamiłowanie do czytania, gdyż wiedzą, że wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole również na innych zajęciach, a w późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych metod i technik.

 

Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8
Język polski
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Przyroda
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Informatyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia z wychowawcą
Religia/ etyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Zajęcia plastyki, techniki, muzyki i informatyki wykładane są w języku angielskim, ale podczas tych zajęć nauczyciele realizują cele zwarte również w polskiej podstawie programowej. Matematyka i przyroda są częściowo wykładane w języku polskim, uczymy także historii i geografii Polski w języku polskim.