Misja i Cele

Polish British Academy of Warsaw to szkoła, której nadrzędnym celem jest edukacja według programu brytyjskiego wraz z zachowaniem wysokiego standardu nauki języka polskiego. Taki rodzaj wykształcenia umożliwia dzieciom dalszą edukację w szkołach na całym świecie, jak również kontynuację nauki w systemie polskim. Pielęgnujemy polskie tradycje, które są bazą do właściwego rozwoju młodego człowieka. Kształcimy dzieci w języku angielskim, aby mogły swobodnie istnieć i funkcjonować w międzynarodowej rzeczywistości i osiągać sukcesy w dorosłym życiu.

Nowoczesność PBA polega na wpajaniu uczniom postępowania według nadrzędnej zasady poszanowania i tolerancji dla tradycji różnych narodowości i grup kulturowych oraz respektowania odmienności, jako elementu dzisiejszego nowoczesnego świata. Osiąganie nakreślonych celów w naszej szkole jest możliwe dzięki unikalnej relacji nauczyciela z uczniem, gwarantującej właściwy emocjonalny i społeczny rozwój naszych dzieci.

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA
Dążymy do zbudowania 8-klasowej szkoły podstawowej, z dwoma oddziałami na każdym poziomie. Naszym celem jest utrzymanie niedużej liczby wychowanków tak, aby zawsze uczeń był najważniejszy i jego indywidualne potrzeby zawsze były zauważone. Aktualnie planujemy zbudowanie nowoczesnego kompleksu przeznaczonego dla szkoły podstawowej i przedszkola, wyposażonego w salę gimnastyczną, boisko, plac zabaw i parking. Stworzymy nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pracownie przedmiotowe. Inwestycję planujemy na terenie Wilanowa lub Mokotowa.

TOŻSAMOŚĆ
Nasza szkoła ma charakter międzynarodowy poprzez uczestnictwo uczniów innych narodowości i nauczycieli pochodzących z innych krajów posiadających międzynarodowe doświadczenie. Celebrujemy polskie tradycje i święta, ale również szanujemy i respektujemy przyjęte międzynarodowe zwyczaje. Od najmłodszych lat naszych wychowanków uczymy tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, uczciwości i prawości.

RANKING
Dokładamy wszelkich starań, aby poziom nauczania był jak najwyższy. Realizacja dwóch programów jednocześnie wymaga odpowiedniej korelacji tych programów, aby uczniowie mogli uczyć się efektywnie nie przeciążając się ponad miarę. Szczególnie cenne jest empiryczne podejście do nauki jakie cechuje program brytyjski. Dążymy do wykształcenia uczniów na takim poziomie, aby mogli dostać się bez problemu do wybranych polskich lub anglojęzycznych szkół średnich. Zapewniamy ciągłość nauki dla dzieci wracających z zagranicy i wspieramy je w procesie uzupełniania ewentualnych różnic programowych.

WARTOŚĆ MARKI
Budujemy odpowiedni poziom usług edukacyjnych i dążymy do zrealizowania naszych ambicji i celów, tak aby Rodzic wybierając markę PBA był pewny gwarancji najwyższej jakości.
Pragniemy, aby nasza marka była czytelna i wiarygodna dla wszystkich odbiorców. Dlatego nasze logo zostało zastrzeżone i zarejestrowane w  Urzędu Patentowym RP. 

Poniżej znajduje się nota prawna dotycząca rejestracji naszego logo.

NOTA PRAWNA
Informujemy, że logotyp PBA POLISH BRITISH ACADEMY WARSAW jest zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem rejestracji R-296105 znakiem towarowym słowno-graficznym chronionym z pierwszeństwem od dnia 11 sierpnia 2016 r.

 Zobacz nasz certyfikat
Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późń. zm., dalej, jako pwp) przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jego właściciel nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z art. 154 pwp używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Pragniemy poinformować, że będziemy korzystać z wszelkich prawem przewidzianych środków prawnych w celu ochrony znaku towarowego PBA POLISH BRITISH ACADEMY WARSAW przed bezprawnymi działaniami osób trzech w zakresie naruszenia prawa do tego znaku towarowego. Naruszenie takie może polegać na używaniu w obrocie gospodarczym:

  1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów,
  2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym,
  3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 pwp w przypadku naruszenia naszego prawa do znaku towarowego przysługuje nam prawo do domagania się zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

  1. na zasadach ogólnych albo
  2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.