Klasy 2-3 | Years 2-3
Justyna Sikora-Janicka
Zajęcia Artystyczne | Art Classes

Justyna Sikora-Janicka
Zajęcia Artystyczne
Zajęcia  artystyczne mają na celu rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wyrażania swoich emocji i myśli w formie plastycznej. Dzieci będą pracowały różnymi technikami, indywidualnie i grupowo. Zajęcia doskonale wpływają na rozwój umiejętności manualnych, pozwalają rozwijać inteligencję wizualno-przestrzenną, odkrywają talenty, nowe pasje i umiejętności. W trakcie zajęć wykorzystujemy bogatą różnorodność form plastycznych, artystycznych i rękodzielniczych. Stymulujemy uczestników do twórczego działania, rozwijania kreatywności i fantazji. Rozwijamy zdolność skojarzeniową. Uczymy się obserwacji i analizy otoczenia, by czerpać z niego inspirację do działania. Uczniowie w trakcie nauki rysunku i malarstwa, plastyki czy sztuki użytkowej poznają, bądź utrwalają naukę rozpoznawania kształtów, rysowania figur geometrycznych, brył, ćwiczą przekształcanie ich poprzez symetrię. Te zajęcia pozwalają zatem nie tylko na rozwój umiejętności plastycznych i zgłębianie różnych technik rysunkowych, malarskich czy użytkowych, ale również znacząco wpłyną na rozwój zdolności matematycznych naszych uczniów.
Art Classes
Art classes are designed to develop imagination and the ability to express your emotions and thoughts artistically. Children will work with different techniques, individually and in groups. These classes enhance the development of manual skills, allow you to develop visual-spatial intelligence, discover talents, new passions and skills. During the classes we use a rich variety of plastic, artistic and handcraft forms. We stimulate participants to develop creativity and fantasy. We develop associative memory. We learn to observe and analyze the environment to get inspiration from it. During the classes students recognize shapes, draw geometric figures, and practice transforming them symmetrically. Therefore, these classes not only allow us to develop artistic skills and explore various drawing, painting or utility techniques, but also have a huge impact on the development of our students' mathematical abilities.  

Rejestracja na listę uczestników jest otwarta/Registration list is open

Data/Date: 2020-03-04

Liczba Uczestników/Number of places: 16