Klasy 4-5 | Years 4-5
Katarzyna Mirczak
Ćwiczenia ze sztuki | Art Classes

Katarzyna Mirczak Ćwiczenia ze sztuki W różnych czasach i krajach, prądach oraz stylach, dzieła sztuki nie tylko mają różne formy, ale spełniają różne funkcje, są wyrazami różnych intencji i w różny sposób działają. Na zajęciach dzieci mają możliwość dowiedzieć się np. dlaczego Indianie pisali sznurkiem? Czy można narysować czas oraz skąd wiemy, że starożytny rysunek przedstawiający strzałę oznaczał „życie”. Zapoznajemy się z podstawami najstarszych form zapisu - sumeryjskim pismem obrazkowym (3000 p.n.e.), pismem klinowym, egipskimi hieroglifami oraz inkaskim zapisem sznurkowym Khipu. Rozwijamy myślenie abstrakcyjne, dziecko konfrontuje się ze znakiem na poziomie wyobraźni. Uczestnicy warsztatów nie tylko poszerzają swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej sztuki, ale mają szansę wziąć udział w jej stwarzaniu i stać się jej częścią. Fotografujemy analogowo, bawimy się światłem, tworzymy kolaże, szydełkujemy i wyszywamy, uczymy się, czym jest kolor i dźwięk. Ostatecznym efektem warsztatów będzie artbook - wspólnie z dziećmi ustalimy jego zawartość, wybierzemy prace, opracujemy okładkę, a następnie format i rodzaj papieru. Art Classes In different times and countries, art movements and styles, works of art not only have different forms, but fulfill different functions, express different intentions and act in different ways. In class, children have the opportunity to learn, e.g. why Indians wrote with string? Is it possible to draw time and how do we know that the ancient drawing of an arrow meant "life"? We familiarize ourselves with the basics of the oldest forms of writing - Sumerian pictograph writing, (3000 B.C.), cuneiform writing, Egyptian hieroglyphs and the Inca string writing of Khipu. We develop abstract thinking, the child confronts the sign at the level of imagination. Workshop participants not only extend their knowledge of broadly defined art, but have a chance to participate in its creation and become part of it. We take analog photos, play with light, create collages, crochet and embroider, learn what color and sound are. The final effect of the workshop will be an artbook - together with the children we will determine its content, select works, develop a cover, and then the format and type of paper.  

Lista zapisów już jest pełna, ale nadal możesz zapisać swoje dziecko na listę drugiego wyboru. Jeśli zwolni się miejsce - powiadomimy cię o tym/The registration list is already full, but you can still sign up your child on the second choice list. If the place is available – you will be notified